Danh mục sản phẩm của Toàn Cầu

Vitamin B1:

 1. Vitamin B1 HCl – Brother (TQ)
 2. Vitamin B1 HCl – Tianxin (TQ)
 3. Vitamin B1 HCl – Huazhong (TQ)
 4. Cuxavit B1 mono – Kaesler (Đức)
 5. Vitamin B1 mono – Brother (TQ)
 6. Vitamin B1 mono – Tianxin (TQ)
 7. Vitamin B1 mono – Xinfa (TQ)

Vitamin B2:

 1. Vitamin B2 80% – Shangdong FY (TQ)
 2. Vitamin B2 80% – Shangdong NB (TQ)
 3. Vitamin B2 80% – Guangji (TQ)
 4. Vitamin B2 80% – Hegno (TQ)
 5. Vitamin B2 80% – Mingzhu (TQ)
 6. Lutavit B2 80 SG – BASF (Hàn Quốc)

Vitamin B3:

 1. Nicotinamide – Brother (TQ)
 2. Nicotinamide – Shengda (TQ)
 3. Niacinamide – Jubilant (Ấn Độ)
 4. Cuxavit Nicotinamide – Kaesler (Đức)
 5. Niacin – Vanetta (TQ)
 6. Niacin – Lason (Ấn Độ)
 7. Niacin – Jubilant (Ấn Độ)
 8. Niacin – Brother (TQ)
 9. Cuxavit Niacin – Kaesler (Đức)

Vitamin B5:

 1. Lutavit Calpan – BASF (Đức)
 2. Cuxavit Calpan – Kaesler (Đức)
 3. D-Calcium Pantothenate – Brother (TQ)
 4. D-Calcium Pantothenate – Xinfa (TQ)
 5. D-Calcium Pantothenate – Hwatson (TQ)
 6. D-Calcium Pantothenate – Xinfu (TQ)

Vitamin B6:

 1. Cuxavit B6 – Kaesler (Đức)
 2. Vitamin B6 – Hebei Huiseng (TQ)
 3. Pyridoxine Hydrochloride – Tianxin (TQ)
 4. Pyridoxine Hydrochloride – Xinfa (TQ)
 5. Pyridoxine Hydrochloride – Huazhong (TQ)
 6. Pyridoxine Hydrochloride – Hegno (TQ)
 7. Pyridoxine Hydrochloride – Sentai (TQ)

Vitamin B9:

 1. Folic Acid – Thinkchem (TQ)
 2. Folic Acid – Tianxin (TQ)
 3. Folic Acid – Xinfa (TQ)
 4. Folic Acid – Xinghong (TQ)
 5. Folic Acid – Ketai (TQ)
 6. Cuxavit Folic Acid – Kaesler (TQ)

Vitamin B12:

 1. Vitamin B12 pure – Hebei Yuxing (TQ)
 2. Cuxavit B12 1% HPLC – Kaesler (Đức)
 3. Vitamin B12 1% HPLC – Hebei Ruixin (TQ)
 4. Vitamin B12 1% HPLC – Kingvit (TQ)

Xem tất cả

 1. Inositol – Haotain (TQ)
 2. Inositol – Hebei Yuwei (TQ)
 3. Dextrose Anhydrous – Weifang (TQ)
 4. Dextrose mono – Dongxiao (TQ)
 5. Dextrose Anhydrous – Xiwang (TQ)
 6. Dextrose mono – Xiwang (TQ)

Xem tất cả

Các Nhà Sản Xuất hàng đầu